Unia Europejska

Unia Europejska

Inter Team Przemysław Róg realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Produkcja nowego surowca oraz poszerzenie zdolności magazynowych w celu poprawy konkurencyjności firmy”. Celem projektu jest poprawa zdolności produkcyjnych firmy oraz zwiększenie powierzchni magazynowych
zapewniających elastyczność procesu produkcyjnego do aktualnych potrzeb rynkowych. Wartość projektu: 602 700,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 416 500,00 PLN